Oferta

Podczas mojej wieloletniej pracy zawodowej, zdobyłam wiedzę oraz umiejętności, które pozwalają na kompleksowe usługi w zakresie:

• aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych:

- klasyfikacja gruntów rolnych (zabudowanych i niezabudowanych)

- klasyfikacja gruntów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych

- klasyfikacja gruntów zalesionych/wylesionych

- klasyfikacja terenów dotychczas niesklasyfikowanych

- klasyfikacja terenów zrekultywowanych, poprzemysłowych

- klasyfikacja gruntów zdegradowanych i nieużytków

- klasyfikacja gruntów zmeliorowanych

- klasyfikacja gruntów w ramach modernizacji ewidencji

- klasyfikacja gruntów przewidzianych do wyłączenia z produkcji rolnej (leśnej)

• kontrola klas bonitacyjnych gruntów

• ekspertyzy o pochodzeniu gleb (mineralne/organiczne) oraz inne opinie z zakresu gleboznawstwa, w tym opinie do celów postępowań administracyjnych i sądowych

• opinie określające stopień utraty wartości użytkowej gruntów rolnych (degradacji)

• doradztwo z zakresu: ochrony gruntów, rekultywacji, przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wyłączania gruntów z produkcji, przepisów prawnych dotyczących tych obszarówPowyższa oferta dotyczy obszaru całej Polski, a w szczególności województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podlaskiego.